file / fprintf

fprintf

    native fprintf(file, const fmt[], any:...);


fileİçine yazmak için dosya yolu
formatİçerisine yazılacak yazı
...Biçim veya sayı değişkeninin parametreleri


Biçimlendirilmiş metin satırını bir satır ekleyerek dosyaya yazar.


new iL_MapName[33],iL_Open[72];
get_mapname(iL_MapName,charsmax(iL_MapName));
formatex(iL_Open,charsmax(iL_Open),"addons/amxmodx/configs/%s_models.ini",iL_MapName);
new iL_File = fopen(iL_Open, "a+");
fprintf(iL_File,"^"%s^"^n",iL_ MapName);